مهندس علی درحی
مهندس علی درحی
Learning

آنچه یاد می‌گیرد و یاد می‌دهد علمی است و تجربه شده

ساده اما عملگرا

Growth

با آموزش‌هایش کسب‌وکارهای متعددی به رشد رسیده‌اند

ساده اما رشد آفرین

Cube

آموزش‌هایش در جهت ساختار صحیح و ارتقاء سازمانی است

ساده اما ساختار یافته

علی درحی

مهندس علی درحی

مهندس علی درحی مدیر عامل شرکت مشاوره سازمانی چابک سازان آرکا، متولد بهار سال 1357 است. آنچه او یاد می‌گیرد و یاد می‌دهد علمی است و تجربه شده که از ترکیب 20 سال تجربه‌ی اجرایی و عمیاتی در حوزه‌ی صنعت و همکاری با برندهای مطرح ملی و بین المللی می‌باشد که برای ایشان نقطه تمایز می‌آفریند.

ایشان از سال 1398 بطور رسمی فعالیت خود را در حوزه‌ی مشاور و آموزش (بازاریابی، فروش و مدیریت) به کسب‌وکارها آغاز نموده‌اند و تجارب خود را در اختیار کسب‌وکارهای بی‌شماری قرار داده‌اند و موجب رشد بی وقفه‌ی آن‌ها در حوزه‌ی خود شده‌اند.

یکی از رسالت‌های ایشان کمک و همراهی به کسب‌وکارهای ایران در جهت ایجاد ساختار صحیح و ارتقاء سازمانی می‌باشد.

ویژگی‌ها و توانایی‌های علی درحی

توسعه ساختاری و ریشه‌ای

توسعه ساختاری
و ریشــــــــــــــــــه‌ای

افزایش بهره‌وری

افـــــــــــــــزایـــــش
بــــهــــــــــــره‌وری

خلق یک جریان جدید

خــــلــــق یـــــــــــــــــک
جریــــــــــان جدیــــد

اجرایی و عملیاتی نمودن اهداف

اجرایی و عملیاتی
نمودن اهــــــــداف

سازماندهی و تفکر سیستمی

سازمانـــــدهی و
تفکر سـیستمی

نتیجه گرایی صحیح

نتیجه گرایـــــی
صـــحـیــــــــــــــــــح

زمانی برای شما

مشاوره تخصصی کسب‌وکار (بازاریابی، فروش و مدیریت) با علی درحی

مجموعه‌های همراه با علی درحی به‌صورت اجرایی و عملیاتی

مجموعه‌های همراه با علی درحی به‌صورت مشاوره‌ای